Ukraine, Kyiv, 11 Tryochsvyatitelska str., office 19 +38 (067) 281-81-28

Leadership

 
Yuliya Kochatok
Acting Director
 
Denis Radionov
Deputy director
Svitlana Kodonenko
Chief Accountant